Referensuppdrag

Energieffektiva Eskilstuna

Hade Eskilstuna kommuns uppdrag att utveckla aktiviteter som gjorde Eskilstuna till ett nav för Energieffektivisering. Uppdraget var att minska energianvändningen i industrin,
säkra en långsiktig kompetensförsörjning samt utveckla forskning och utveckling inom området.

Genomförda aktiviteter

•    Energieffektiviseringsinsatser gjorda i 29 lokala företag
•    En YH utbildning för ”Energieffektiviserare”
•    En ny kurs på Mälardalens högskola
•    Ett utvecklat verktyg för vislualisering av elförbrukning i realtid.
•    Ett utvecklat företagskoncept som kommersialiserats i Energysave AB.

Förstudie drivlinesystem i fordon

Projektlett förstudie ”Kompetenscentrum för drivlinor i Mälardalsregionen”. Förstudien besökte och intervjuade 20 drivlineföretag i Mälardalen.

Resultatet av kartläggningen

•   Bekräftar teknikskiftet, där bilindustrin går före och nya lösningar, introduceras hela tiden.
•   Det är stor brist på drivlinekompetens, generellt, drivlinekunniga ingenjörer går nästan inte att få tag på. Dessutom finns ett fortbildningsbehov på företagen.
•   Företagen saknar framförallt drivline sýstemkunniga människor.
•   Universitet bör vara draglok i teknikskiftet. Vi ser brister i utbildnings- och forskningssystemet idag, där lärosätena är mer reaktiva än proaktiva. Detta ger Mälardalens högskola möjlighet att agera och bygga position stora.

Förstudien gick sedan vidare i en uppbyggnad av ett kompetenscentrum för utveckling och produktion av drivlinesystem i fordon vid bland annat Mälardalens högskolas nya campus i Eskilstuna. Centret skall innehålla utbildning och forskning.

Brukarros Meat Processors - The Sustainable Abattoir

Framtidsaccess har initierat och koordinerat projektet ”Det hållbara slakteriet – Brukarros Meat Processors”. Projektets syfte var att genom att adressera ett miljöproblem – hantering av slakteriavfall skapa nya affärsmöjligheter för ett slakteri i södra Namibia.

Tre olika sätt att hantera avfallet undersöktes, kompostering, rötning och fluglarv produktion. Där restprodukterna i samtliga fall kan säljas vidare som gödsel på en kommersiell marknad.  
Framtidsaccess koordinerar, SusBiz, projekt "Det hållbara slakteriet", Brukarros Meat Processors, i Namibia. Slakteriavfall som idag deponeras i öknen rötas i en biogasanläggning, biogasen används för att producera el och värme. Rötresten blir gödsel vilken används för att odla grönsaker i öknen, öka djurhållningen och säljas på den öppna marknaden.

Projektet finansierades av Namibias regering, SIDA, Tillväxtverket och slakteriet själv.

Sustainable Business Mälardalen

Framtidsaccess har som aktiv och operativ medlem i Sustainable Business Mälardalen (SusBiz) medverkat i dess uppbyggnad.  SusBiz är en ideell klusterförening där offentlig sektor, akademi och företag samverkar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Verksamheten sker huvudsakligen genom att samla forskare och medlemsföretag för att gemensamt genomföra efterfrågebaserade miljöteknikprojekt i Sverige och utomlands. Arbetssättet genererar tillväxt i företag och ny forskningsbaserad kunskap.

Föreningen bildades 2006 och har drygt 20 medlemmar. Verksamheten finansieras via projekt och varierar utifrån antalet beviljade projekt. 2013 om satte föreningen 6 miljoner kronor.
Framtidsaccess AB   |   Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna   |   0769-461875   |    info@framtidsaccess.se